W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Aktualności:

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że kierunek Leśnictwo realizowany na Wydziale Kształtowanie Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów I stopnia o profilu kształcenia praktycznym, prowadzony w formie stacjonarnej jest współfinansowany ze środków projektu pt.:  „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczaniaPOWR.03.05.00-00-Z201/18. Obejmuje roczniki studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.  Szczegóły w załączniku.

  Studenci i Studentki aktualnego II i III roku Leśnictwa zobowiązani sa do złożenia poniższych formularzy w sekretariacie Projektu

  Katedta Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, R. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn, pok. 108F;  Kontakt dr hab. Marta Damszel

  1. Deklaracja Uczestnictwa

  2. Kwestionariusz Osobowy

  3. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu

   

 • Szanowni Państwo,

  wznowiona zostaje Rekrutacja (do 15.10.2020 r.) w zakresie

  • certyfikowanego szkolenia w zakresie kompetencji tutorskich,
  • w zakresie emisji i higieny głosu,
  • kursu pedagogicznego i metodycznego w zakresie nowoczesnych metod nauczania.

  oraz

  Kurs języka angielskiego w łącznym wymiarze 120 godzin (2 semestry) poziom realizacji kursu będzie po teście kwalifikacyjnym.

   

  Szczegóły w załączniku.

 • Uwaga Pracownicy WKŚiR Uczestnicy KURSU Z ZAKRESU EMISJI I HIGIENY GŁOSU w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z201/18 Zadanie 13. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR w zał. 1 znajduje się harmonogram kursu

 • Szanowni Państwo,

  w imieniu Komisji Rekrutacyjnej WKŚiR informujemy o wynikach naboru (zał. 1) uczestnictwa w Kursie emisji i higieny głosu

 • UWAGA

  PRACOWNICY DYDAKTYCZNI I BADAWCZO-DYDAKTYCZNI Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

   

  W ramach zadania 13. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR” w ramach w Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości szkolenia: zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” wznawiamy nabór na:

  • Certyfikowane szkolenie w zakresie kompetencji tutorskich,
  • Szkolenie w zakresie emisji i higieny głosu,
  • Kurs pedagogiczny i metodyczny w zakresie nowoczesnych metod nauczania,

  oraz

  Kurs języka angielskiego w łącznym wymiarze 120 godzin (2 semestry) poziom C1

  Termin rekrutacji do 15 sierpnia 2020 roku.

  Warunkiem ubiegania się o udział w aktualnych szkoleniach  jest złożenie przez Kandydata/kę wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2)  w biurze projektu WKŚiR, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. R. Prawocheńskiego 17, pok. 8E i pok.108 F

  Kierownik projektu prof. dr hab. Bożena Kordan pokój 8E, bozena.kordan@uwm.edu.pl

  Asystent koordynatora dr hab. Marta Damszel pok. 108F, marta.damszel@uwm.edu.pl

  Szczegółowe informacje znajdują się:

  http://zpr2.uwm.edu.pl/group/wydzial-ksztaltowania-srodowiska-i-rolnictwa-0/zadanie-13-modul-6-podniesienie-kompetencji