W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Karty samooceny poziomu kompetencji studenta - studenci kierunku Bioinżynieria produkcji żywności

UWAGA!
Studenci III roku kierunku
Bioinżynieria produkcji żywności

KARTY SAMOOCENY

Osoby zakwalifikowane do udziału w zadaniu 10 „Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ” zaplanowanego w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) otrzymają pocztą elektroniczną (na adres e-mail z domeną UWM) KARTY SAMOOCENY POZIOMU KOMPETENCJI STUDENTA. Karty te należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Karty z własnoręcznym podpisem należy zeskanować (lub wykonać ich zdjęcia) i w postaci pliku PDF lub w formacie graficznym (np. JPG, BMP, lub PNG) odesłać na adres e-mail: ewabur@uwm.edu.pl.

W celu sprawnego zebrania dokumentacji - PROSIMY o:

1. Zapisanie nazw plików kart samooceny wg poniższego wzoru: nazwisko i imię wysyłającego_nr szkolenia, którego dotyczy karta

    czyli np.: Nowak Jan_15

   (gdzie 15 - Szkolenie z zakresu wymagań systemu HACPP )

2. Nadanie tytułu wysyłanej wiadomości w formie: nazwisko i imię wysyłającego_POWER_BPZ

   (czyli: Nowak Jan_POWER_BPZ)

UWAGA!!!! 

  1. Karty należy wysyłać wyłącznie z adresów e-mail znajdujących się w domenie uwm.edu.pl (czyli przydzielonych każdemu studentowi UWM).
  2. Karty należy odesłać do dnia 12 marca 2021 roku.
  3. Karta samooceny zawiera pytania techniczne (tj. część szczegółową dotyczącą tylko danego szkolenia - str. 1 Karty ) oraz część uniwersalną (taką samą dla wszystkich form wsparcia – strony 2 i 3 Karty). Osoba zakwalifikowana na kilka szkoleń musi wypełnić część szczegółową (techniczną) w kartach dotyczących tych szkoleń, a część uniwersalną może wszędzie przekopiować.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Panią dr inż. Ewą Burczyk drogą elektroniczną na adres mail na adres ewabur@uwm.edu.pl. lub telefonicznie – 89 523 38 33.

 

Koordynator wydziałowy projektu

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka

Prodziekan ds. studenckich WBZ