Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności ZPR2 - Uniwersytet Wielkich Możliwości

„Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZPR2 - Uniwersytet Wielkich Możliwości.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne


 • Czy wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny?
 • Nie

  Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Braki w funkcjonalnościach są częściowo zrekompensowane wtyczką "UserWay", która znajduje się w prawym górnym rogu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mateusz Dampc
 • Adres: ul. R. Prawocheńskiego 9 10-720 Olsztyn, pokój nr 117, piętro I
 • E-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
 • Telefon: 511 863 274

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Projektu:

Centrum Badań i Projektów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn)

Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • Budynek dwupiętrowy. Wejście do budynku przez drzwi o szerokości skrzydła 100 cm, próg w drzwiach 3 cm. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami od strony Prawocheńskiego 9, gdzie znajduje się pochylnia. Drugie wejście do budynku od strony parkingu (za budynkiem) również dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku dostępne są 2 windy. Biuro projektu zlokalizowane na parterze od strony ul. Prawocheńskiego 9.
 • Wejście do biura projektu drzwi wejściowe o szerokości skrzydła 90 cm
 • Toaleta w budynku dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 90 cm
 • Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością od strony ul. Oczapowskiego 4 lub na parkingu za budynkiem, w którym zlokalizowane jest biuro projektu