W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Harmonogram rekrutacji uzupełniajacej 25-31 marca 2022

UWAGA!!!!

W projekcie mogą brać udział tylko studenci/tki WBZ studiów stacjonarnych, którzy ukończą studia do 30.09.2023 roku

(czyli studenci trzech ostatnich semestrów studiów i dwóch ostatnich semestrów studiów).

 

Harmonogram rekrutacji

1. Rekrutacja rozpoczyna się 25.03.2022 r (piątek) i będzie trwać do 31.03.2022 r. (czwartek).

2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.  Z treścią Regulamnu można zapoznać się tutaj.

3. W okresie rekrutacji należy dostarczyć uzupełnione:

a)  Formularz zgłoszeniowy

b) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA: W treści formularza należy podać numer albumu oraz adres e-mail nadany w systemie USOS.

c) Dodatkowo do ww. dokumentów należy dołączyć kopię zaświadzczenia potwierdzającego posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej NNW.

3.  Komplet dokumentów należy dostarczyć w godzinach 8.00-14.00 

  •  do pokoju nr 162 (sekretariat Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, do Pani  lub dr inż. Ewy Burczyk)

lub

  • do pok. nr 118A - do Wydziałowego Koordynatora Projektu  - Pani dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej

4. Każdy złożony wniosek podlega ewidencji.

5. Po złożeniu dokumentów przeprowadzony zostanie II etap postepowania kwalifikacyjnego - tj. rozmowa z doradcą zawodowym. Terminy rozmów zostaną określone indywidualnie.

Osoby, które złożyły w terminie dokumenty rekrutacyjne i spełniają kryteria kwalifikowalności do udziału w Projekcie zobowiązane są do podpisania i złożenia, w określonym przez Koordynatora terminie i miejscu, kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu)
  2. Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu)
  4. Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu).