Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Harmonogram rekrutacji - Warsztaty z zakresu umiejętności klinicznych dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Harmonogram rekrutacji - Warsztaty z zakresu umiejętności klinicznych dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (WMW) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie kryteriów formalnych, którymi są:

1) posiadanie statusu studenta/ki jednego z ostatnich 2 semestrów studiów na  WMW;

2) zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym Kandydat/ka będzie składać wniosek rekrutacyjny; dopuszcza się udział w Projekcie studenta/ki, który/a posiada warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiada zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów;

 

Dopuszcza się zastosowanie przez Komisję rekrutacyjną dodatkowo następujących kryteriów merytorycznych:

1) aktywne uczestnictwo Kandydata/Kandydatkę w działalności kół naukowych – 3 punkty za każdą wykazaną działalność,

2) inna aktywność (np. naukowa, organizacyjna, społeczna, kulturalna) Kandydata/Kandydatki – 1 punkt za każdą wskazaną aktywność,

3) wysokość średniej ważonej ocen z przedmiotów obowiązkowych objętych programem z wszystkich bądź wybranych semestrów studiów poprzedzających semestr, w którym rozpocznie się realizacja wsparcia,

 

H A R M O N O G R A M  R E K R U T A C J I

1. Rekrutacja rozpoczyna się 10.10.2023 r. (wtorek) i będzie trwać do 12.10.2023 r. (czwartek).

2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.  Z treścią Regulaminu można zapoznać się tutaj.

3. W okresie rekrutacji należy dostarczyć uzupełnione:

a)  Formularz zgłoszeniowy

b) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA: W treści formularza należy podać numer albumu oraz adres e-mail nadany w systemie USOS.

3.  Komplet dokumentów należy dostarczyć w godzinach 8.00-14.00 bezpośrednio do dr hab. wet. Piotra Sochy, prof. UWM, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką (e-mail: piotr.socha@uwm.edu.pl, Telefon: 89 523 36 29)

lub do Biura Projektu: Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój nr 117/4 (I piętro)

4. Po złożeniu dokumentów przeprowadzony zostanie II etap postepowania kwalifikacyjnego - tj. przeprowadzony zostanie Bilans kompetencji

Osoby, które złożyły w terminie dokumenty rekrutacyjne i spełniają kryteria kwalifikowalności do udziału w Projekcie zobowiązane są do podpisania i złożenia, w określonym przez Koordynatora terminie i miejscu, kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu)
  2. Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu)
  4. Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu).