Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów na szkolenia i warsztaty skierowane do Studentów Szkoły Zdrowia Publicznego

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Szanowni Studenci!

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

 

Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze zimowym/letnim 2021/2022

 

I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – warsztaty:

 • Zasady współpracy w zespole terapeutycznym;
 • Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

 

II. OFERTA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO – warsztaty:

 • Karmienie piersią w praktyce szpitala;
 • Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu - warsztaty psychologiczne.

 

III. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

 • Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe;
 • Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 • Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

 

Oferta szkoleń i warsztatów adresowana jest dla studentów/ek 2 oraz 3 roku kierunku pielęgniarstwo I stopnia, 1 oraz 2 roku kierunku pielęgniarstwo II stopnia, 2 oraz 3 roku kierunku położnictwo, 2 oraz 3 roku kierunku ratownictwo medyczne.

 

Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

 1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
 2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

 1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
 2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
 3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
 4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

 

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy złożyć w zaklejonej kopercie do pojemnika znajdującego się przed Dziekanatem SZP, opatrzonego napisem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „UNIWERSYTET WIELKICH MOŻLIWOŚCI” Zadanie 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego”

w dniach 27.10-05.11.2021r.

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału.

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr n. med. Ewa Kupcewicz