Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów na szkolenie przygotowujące do prowadzenia egzaminu metodą OSCE

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów w ramach realizacji Zadania 16. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w SZP” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY W KATEDRZE PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA LUB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Rekrutacja obejmuje nabór na:

  • Szkolenie przygotowujące do prowadzenia egzaminu metodą OSCE, które odbędzie się 15-16 luty 2022 roku (16 godzin dydaktycznych, 1 grupa 15-osobowa)

Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursach jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

W załączniku nr 1 (formularz zgłoszeniowy) oraz w załączniku nr 6 (umowa uczestnictwa w Projekcie) należy ręcznie dopisać tytuł szkolenia, na który Państwo aplikują: „Szkolenie przygotowujące do prowadzenia egzaminu metodą OSCE”.

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu, w sekretariacie Katedry Biologii Medycznej SZP, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn, pok. 14 w godzinach 8.00-14.00 w terminie:

02-08.02.2022r.

 

Serdecznie zapraszam do udziału.

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr n. med. Ewa Kupcewicz