Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Aktualności:

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w Warsztatach z zakresu geologii, hydrologii oraz geolokalizacji dla studentów Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który odbędzie się w dniach 13.11-15.12.2023 r. W zał. 2 znajduje się harmonogram warsztatów.

 • Harmonogram rekrutacji - Warsztaty z zakresu geologii, hydrologii oraz geolokalizacji dla studentów Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

   

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

   

  Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie kryteriów formalnych, którymi są:

  1) posiadanie statusu studenta/ki na  Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa – ostatnie 4 semestry studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska.

  2) zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym Kandydat/ka będzie składać wniosek rekrutacyjny; dopuszcza się udział w Projekcie studenta/ki, który/a posiada warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiada zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów;

  Dopuszcza się zastosowanie przez Komisję rekrutacyjną dodatkowo następujących kryteriów merytorycznych:

  1) aktywne uczestnictwo Kandydata/Kandydatkę w działalności kół naukowych, stowarzyszeń – maksymalnie 5 punktów (1 punkt za 1 wykazaną aktywność);

  2) uwzględnienia średniej ocen uzyskanych przez Kandydata/tkę w semestrze poprzedzającym rekrutację – liczba punktów odpowiada średniej uzyskanych ocen

   

  H A R M O N O G R A M  R E K R U T A C J I

  1. Rekrutacja rozpoczyna się 23.10.2023 r. (poniedziałek) i będzie trwać do 06.11.2023 r. (poniedziałek).

  2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.  Z treścią Regulaminu można zapoznać się tutaj.

  3. W okresie rekrutacji należy dostarczyć uzupełnione:

  a)  Formularz zgłoszeniowy

  b) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  UWAGA: W treści formularza należy podać numer albumu oraz adres e-mail nadany w systemie USOS.

  3.  Komplet dokumentów należy dostarczyć w godzinach 8.00-14.00 bezpośrednio do dr inż. Iwony Cymes, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii (e-mail: iwona.cymes@uwm.edu.pl, Telefon: 89 523 43 86)

  lub do Biura Projektu: Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój nr 117/4 (I piętro)

  4. Po złożeniu dokumentów przeprowadzony zostanie II etap postepowania kwalifikacyjnego - tj. przeprowadzony zostanie Bilans kompetencji

  Osoby, które złożyły w terminie dokumenty rekrutacyjne i spełniają kryteria kwalifikowalności do udziału w Projekcie zobowiązane są do podpisania i złożenia, w określonym przez Koordynatora terminie i miejscu, kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu)
  2. Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu)
  4. Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu).

   

   

   

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się lista osob zakwalifikowanych do udziału w kursie obsługi kombajnu, który odbędzie się w dniach 24-25.06.2023 r. W zał. 2 znajduje się program i harmonogram wydarzenia.

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej na Isnadię. W zał. 2 zamieszczono program i harmonogram wydarzenia.

 • Szanowni Panstwo,

  w zał. 1 znajduje się lista studentów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej do Niemiec planowanej do realizacji w dniach 30.05-1.06.23 r. W zał. 2 znajduje sie program i harmonogram wydarzenia.