Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Zadanie 13. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR”

UWAGA

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI I BADAWCZO-DYDAKTYCZNI WKŚiR

 

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 13. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR” w ramach w Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości szkolenia: zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

Nabór obejmuje

  • Certyfikowane szkolenie w zakresie kompetencji tutorskich, skierowane do 4 osób w łącznym wymiarze 64 godzin w roku 2020/2021;
  • szkolenie w zakresie emisji i higieny głosu, skierowane do 40 osób (4 grupy po 10 osób) w łącznym wymiarze 14 godzin w roku 2020/2021;
  • kurs pedagogiczny i metodyczny w zakresie nowoczesnych metod nauczania, skierowany do 10 osób w roku 2020/2021.

W zakresie rozwoju kompetencji językowych w ramach Zadania oferowane są:

  • zajęcia z języka angielskiego realizowane w łącznym wymiarze 120 godzin dla 20 osób (20 osób x 2 semestry) w roku 2020/2021.

W zakresie rozwoju kompetencji informatycznych w ramach Zadania oferowane jest następujące wsparcie:

  • szkolenie z zakresu obsługi programu graficznego Adobe Ilustrator, skierowane do grupy 10 osób w roku 2020
  • szkolenie w zakresie praktycznego wykorzystania ArcGis skierowane do grupy 10 osób w roku akademickim 2019/2020.
  • Specjalistyczne szkolenie na indywidulane zapotrzebowanie zakresu statystyki skierowane do grupy 10 osób w roku 2020/2021.

 

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata/kę wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2).

 

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są w określonym przez Koordynatora terminie do podpisania i złożenia w Biurze Projektu kompletu następujących dokumentów:

Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3)

Kwestionariusza Osobowego (Załącznik nr 4)

Oświadczenia uczestnika Projektu (Załącznik nr 5)

Umowy uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6).

 

Pytania i wypełnione dokumenty należy składać w biurze projektu WKŚiR, Katedra Fitopatologii, Entomologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. R. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn,

kierownik projektu prof. dr hab. Bożena Kordan pokój 8E

asystent koordynatora dr hab. Marta Damszel pok. 108F