Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 • Harmonogram rekrutacji - Warsztaty z zakresu umiejętności klinicznych dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (WMW) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

   

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

   

  Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie kryteriów formalnych, którymi są:

  1) posiadanie statusu studenta/ki jednego z ostatnich 2 semestrów studiów na  WMW;

  2) zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym Kandydat/ka będzie składać wniosek rekrutacyjny; dopuszcza się udział w Projekcie studenta/ki, który/a posiada warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiada zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów;

   

  Dopuszcza się zastosowanie przez Komisję rekrutacyjną dodatkowo następujących kryteriów merytorycznych:

  1) aktywne uczestnictwo Kandydata/Kandydatkę w działalności kół naukowych – 3 punkty za każdą wykazaną działalność,

  2) inna aktywność (np. naukowa, organizacyjna, społeczna, kulturalna) Kandydata/Kandydatki – 1 punkt za każdą wskazaną aktywność,

  3) wysokość średniej ważonej ocen z przedmiotów obowiązkowych objętych programem z wszystkich bądź wybranych semestrów studiów poprzedzających semestr, w którym rozpocznie się realizacja wsparcia,

   

  H A R M O N O G R A M  R E K R U T A C J I

  1. Rekrutacja rozpoczyna się 10.10.2023 r. (wtorek) i będzie trwać do 12.10.2023 r. (czwartek).

  2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.  Z treścią Regulaminu można zapoznać się tutaj.

  3. W okresie rekrutacji należy dostarczyć uzupełnione:

  a)  Formularz zgłoszeniowy

  b) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  UWAGA: W treści formularza należy podać numer albumu oraz adres e-mail nadany w systemie USOS.

  3.  Komplet dokumentów należy dostarczyć w godzinach 8.00-14.00 bezpośrednio do dr hab. wet. Piotra Sochy, prof. UWM, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką (e-mail: piotr.socha@uwm.edu.pl, Telefon: 89 523 36 29)

  lub do Biura Projektu: Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój nr 117/4 (I piętro)

  4. Po złożeniu dokumentów przeprowadzony zostanie II etap postepowania kwalifikacyjnego - tj. przeprowadzony zostanie Bilans kompetencji

  Osoby, które złożyły w terminie dokumenty rekrutacyjne i spełniają kryteria kwalifikowalności do udziału w Projekcie zobowiązane są do podpisania i złożenia, w określonym przez Koordynatora terminie i miejscu, kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu)
  2. Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu)
  4. Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu).

   

   

 • Uprzejmie informujemy, że 05,12,19 i 26 maja, odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – The effects of physical activity and nutrition on the health of people. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan dr Cain T. Clark, Faculty of Health and Life Sciences, Coventry University, Hereford, England, United Kingdom.


   

  Cain T. Clark jest asystentem w Centre for Intelligent Healthcare, Coventry University, UK . Jego zainteresowania badawcze obejmują statystykę i analizę danych stosowanych w dziedzinie zdrowia publicznego, medycyny, żywienia, ćwiczeń fizycznych i dobrego samopoczucia. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jest recenzentem międzynarodowych czasopism, opublikował ponad 400 recenzowanych artykułów, pochodzących z badań klinicznych, nieklinicznych oraz przeglądów systematycznych i metaanaliz.

   

  Wykłady w ramach cyklu  „The effects of physical activity and nutrition on the health of people” odbędą się :

  05 maj, 12 maj, 19 maj oraz 26 maj w godzinach: 11:00-13:15

  Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

  Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

  KOD ZESPOŁU: ihikmih

   

  Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • REKRUTACJA do UCZESTNICTWA
  w projekcie pt: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

  POWR .03.05.00-00-Z201/18

   

  W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności zawodowych studentów i dostosowanie ich do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu poprzez realizację Programu Rozwojowego w latach 2019-2023.

  W ramach projektu przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie:

  BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” (34h) – kurs specjalistyczny z zakresu wiedzy praktycznej i wykorzystania technologii BIM w projektowaniu konstrukcji i obiektów budowlanych.

  Kurs pt. „BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” skierowany jest do STUDENTÓW STACJONARNYCH WG studiujących na:

  - ostatnim semestrze studiów inżynierskich (1 stopień),

  - ostatnim semestrze studiów magisterskich (2 stopień)

  - studiujących na kierunkach:

  • Budownictwo,
  • Geodezja i Kartografia,
  • Inżynieria Środowiska,
  • Gospodarka Przestrzenna.

  Każdy z Państwa zdobędzie tu wiedzę i umiejętności potrzebne w Waszych zawodach!

  Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych i pogłębienie wiedzy na temat technologii BIM i cyfryzacji pracy inżyniera.  Kursanci zapoznają się z szczegółowo z oprogramowaniem do projektowania budynków, konstrukcji i ich analizy. Uczestnicy kursu nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM do analiz konstrukcyjnych, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej.

  BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” jest to kurs specjalnościowy „konstrukcyjny” pogłębiający i uszczegółowiający wiedzę zdobytą na kursie „BIM w kooperacji wielobranżowej” o aspekty związane z posługiwaniem się oprogramowaniem Vectorworks, Archicad i Tekla oraz umiejętności praktyczne potrzebne w projektowaniu budynków i konstrukcji budowlanych. W ramach kursu kursanci uczą się jak wykorzystać oprogramowanie BIM w pracy zawodowej inżyniera. Zapoznają się z procesem cyfryzacji danych oraz mogą praktycznie przećwiczyć wykorzystanie skanerów i gogli w projektowaniu i analizie konstrukcji budowlanych. Swoim doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji cyfryzacji danych podzielą się firmy z branży konstruktorskiej projektujące i wykonujące zlecenia dla inwestorów na całym świecie.

   

   

  Kurs odbędzie się w terminie:

  1 grupa: 25.04.2023 – 28.04.2023  (10-15 osób)

  Kurs odbywa się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie, w godz. 9.00 -17.00

  W razie konieczności otrzymujecie Państwo oficjalne zwolnienie z zajęć - konieczność wystawienia zwolnienia proszę zgłaszać do dr inż. Joanny Pawłowicz ( jopaw@uwm.edu.pl)

  Organizator zapewnia:

  • ciekawy i innowacyjny program nauczania,
  • sprzęt komputerowy i legalne oprogramowanie,
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską i materiały dydaktyczne,
  • obiady oraz przerwy kawowe,
  • certyfikaty.

   

  Serdecznie zapraszam do zapisywania się na to szkolenie, które macie Państwo ZUPEŁNIE ZA DARMO! – warto skorzystać !!!

   

  Kursanci osiągną następujące efekty:

  Wiedza: studenci posiadają wiedzę praktyczną do tego jak przygotować model numeryczny na podstawie projektu ustroju konstrukcyjnego oraz jak zdygitalizować dane cyfrowe (chmurę punktów) i przeprowadzić analizy i płynny przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego

  Umiejętności: kursanci potrafią modelować informacje o budynku, poprzez modelowanie struktur zawierających różne rodzaje materiałów budowlanych i wykorzystanie technik wirtualnych do prezentacji efektów pracy

  Kompetencje: student Wydziału Geoinżynierii będzie miał możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o przykłady praktyczne oraz nowe narzędzia i techniki cyfrowe wykorzystywane w procesie projektowym

  W razie pytań proszę o kontakt ze mną na grupie MS Teams  (kod ajh5i0k )
  lub na mój email jopaw@uwm.edu.pl

  Dokumenty wypełnione i podpisane należy składać
   do 11.04.2023 w godz. 8.00-14.00
   w sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej pok. 3.33 ul. Heweliusza 4.
  Poza tym proszę o przesłanie skanu/zdjęcia dokumentów na adres email: jopaw@uwm.edu.pl

  Liczy się kolejność zgłoszeń!

   

  Pliki do pobrania

  Regulamin Zadanie 7_WG studenci

  Karta samooceny BIM w konstrukcjach budowlanych

  Zał.7.1_Formularz zgłoszeniowy

  Zał.7.2_Zgoda przetwarzanie danych

  Zał.7.3_Deklaracja uczestnictwa

  Zał.7.4_Kwestionariusz WG

  Zał.7.5_Oświadczenie WG

  Zał.7.6_Umowa WG

  harmonogram szkolenia KONSTR