Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 • Lista Podstawowa Rankingowa

  Pracowników zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie POWR.03.05.00-00Z201/18

  Zadanie 14. „Moduł 6.podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WG”

  Szkolenie: BIM w kooperacji wielobranżowej

   

  Lista rankingowa - plik pdf

   

  HARMONOGRAMY SZKOLENIA PDF (do poprania poniżej)

  - GRUPA 1

  - GRUPA 2

  - GRUPA 3

   

  Projekt pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania,

  nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zadanie 7. „Moduł 2.Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG”

   

   

 • Trwa nabór kandydatów do udziału
  w projekcie pt: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

  POWR .03.05.00-00-Z201/18

   

  Zadanie 14.

  „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WG” 

  Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej

   

  Termin realizacji kursu: 2-7 stycznia 2023 r.

  Termin naboru zgłoszeń: do 22 grudnia 2022 r.

   

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  1. Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów formalnych:

  1. zatrudnienie na umowę o pracę lub akt mianowania w UWM w wymiarze co najmniej ½ etatu;
  2. zatrudnienie w UWM przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego;
  3. zatrudnienie jako nauczyciel akademicki

  2. Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów merytorycznych:

  1. wskazanie przez Kandydata/kę, w jaki sposób wykorzysta nabyte w projekcie umiejętności dydaktyczne w kształceniu studentów/ek.
  2. wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych, przez co najmniej 1 semestr po zakończeniu udziału we wsparciu (w semestrze letnim 2022/2023) oraz udokumentowanie tego faktu poprzez np.: złożenia oświadczenia, wprowadzenie do Sylabusa realizowanego/ych przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie lub złożenie informacji o obronionej pracy inżynierskiej lub magisterskiej gdzie wykorzystano zdobytą wiedzę.

  3. Po spełnieniu powyższych wymagań dodatkowym kryterium przyjęcia na kurs będzie kolejność zgłoszeń.

   

  Wymagane dokumenty:

  Wypełnione formularze (linki poniżej) : zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6, bardzo proszę wydrukować i podpisać (czytelnie). Proszę również o jednoczesne przesłanie skanu dokumentów na adres jopaw@uwm.edu.pl

  Podstawą zakwalifikowania do odbycia kursu poza powyższymi kryteriami jest również kolejność zgłoszenia i dostarczenia kompletu wypełnionych oraz podpisanych dokumentów. (skany i oryginały)

  Oryginały dokumentów proszę składać w sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej (Agata Kowalczyk i Ewa Pyskło, pok. 3.33 ul. Heweliusza 4) w dni powszednie w godz. 7-15 najpóźniej do dnia 20.12.2022

  Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  Informacji udzieli również:

  Dr inż. Joanna Pawłowicz – email: jopaw@uwm.edu.pl

   

  Pliki do pobrania:

  Regulamin i załączniki do regulaminu

  Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2)

  Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 3)

  Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 4)

  Oświadczenie uczestnika Projektu (Załącznik nr 5)

  Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6)

   

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG”  zapraszamy do kontaktu. 

   

 • Uprzejmie informujemy, że 5 oraz 9 listopada 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Phytoremediation and Bioenergetics”/” Fitoremediacja i Bioenergetyka”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pani Profesor Jana Sedláková-Kadukova z University of Ss. Cyril and Methodius w Trnawie.

  Prof. Jana Sedláková-Kadukova zajmuje się remediacją gruntów, bioługowaniem metali ciężkich a także bioenergetyką. Jest autorką/ współautorką ponad 60 publikacji z zakresu inżynierii środowiska. Według bazy Scopus, jej indeks Hirscha wynosi H=14 a liczba cytowań = 748.

   

  Cykl wykładów „Phytoremediation and Bioenergetics” podzielony zostanie na 2 tury.

  Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

  - 5 listopada 2021 (piątek) – w godzinach: 8.00-10.15

  Druga cześć cyklu odbędzie się:

  - 9 listopada 2021 (wtorek) – w godzinach 8.00-10.15 

   

  Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

  Jeżeli jeszcze nie dołączyli Państwo do tego zespołu w ramach wcześniejszych wykładów, to proszę dołączyć do niego za pomocą kodu.

  KOD ZESPOŁU: ihikmih

   

  Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

 • Uprzejmie informujemy, że 26 oraz 29 października 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Metal recovery by environmental biotechnology”/” Odzyskiwanie metali metodami biotechnologicznymi”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pani Profesor Jana Sedláková-Kadukova z University of Ss. Cyril and Methodius w Trnawie.

  Prof. Jana Sedláková-Kadukova zajmuje się remediacją gruntów, bioługowaniem metali ciężkich a także bioenergetyką. Jest autorką/ współautorką ponad 60 publikacji z zakresu inżynierii środowiska. Według bazy Scopus, jej indeks Hirscha wynosi H=14 a liczba cytowań = 748.

   

  Cykl wykładów „Metal recovery by environmental biotechnology” podzielony zostanie na 2 tury.

   

  Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

  - 26 października 2021 (wtorek) – w godzinach: 8.00-10.15

  Druga cześć cyklu odbędzie się:

  - 29 października 2021 (piątek) - w godzinach: 8.00-10.15 

   

  Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

  Jeżeli jeszcze nie dołączyli Państwo do tego zespołu w ramach wcześniejszych wykładów, to proszę dołączyć do niego za pomocą kodu.

  KOD ZESPOŁU: ihikmih

   

  Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

 • Uprzejmie informujemy, że 26 marca, 23 i 30 kwietnia odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Landscape in the focus: ecotourism development case studies from Hungary”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Dr. Zsombor Boromisza z Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Buda Campus, HU.